วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

บทที่9

การจัดการกับ รถลากไฟฟ้า,รถลากพาเลท บทที่9

บทที่9 ผู้จัดการจะต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ โดยต้องมีความตระหนักเสมอว่าผู้นำจะต้องไม่ล้าสมัยและมีความคิดที่แตกต่าง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
      องค์การจะต้องเชื่อมั่นและไว้วางใจผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะนำการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ซึ่งพฤติกรรมของนักเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมีคือ การกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบ,จัดเตรียมข้อมูลอย่างรัดกุมและครอบคลุมให้มากที่สุด,การให้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล,การนำเสนอแผนงานอย่างมืออาชีพ,ความสามารถในการมอบหมายงานให้กับบุคคลากรที่จะทำแผนงานให้ประสบความสำเร็จ
      ซึ่งการที่แผนงานจะประสบความสำเร็จได้นั้นองค์การจะต้องมีวัฒนธรรมของการร่วมมือในการทำงาน,มีบรรยากาศแห่งการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและโครงสร้างองค์การสนับสนุนการทำงานให้บรรลุแผนงานโดยการนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
ลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง : 1)ใช้ทักษะการจูงใจมากกว่าการออกคำสั่ง 2)การสร้างทีมงานมีการประชุมที่เพียงพอสำหรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 3)สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการระดมความคิดเห็น 4)ยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลง 5)เมื่อแผนงานประสบความสำเร็จก็ต้องเป็นการให้รางวัลทีม
กล้าคิดที่แตกต่าง เลือกซื้อ รถลากพาเลท,รถลากไฟฟ้า ในองค์การของท่าน ดูรายละเอียดใน www.qte.co.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น